POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bardzo się cieszymy, że okazałeś zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu Elastec. Korzystanie ze stron internetowych Elastec jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce korzystać ze specjalnych usług dla przedsiębiorstw za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, zawsze musi być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z obowiązującą w danym kraju ochroną danych przepisy mające zastosowanie do Elastec. Za pomocą tego oświadczenia o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo chce poinformować ogół społeczeństwa o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane, za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych, o przysługujących im prawach.

Jako administrator Elastec wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najbardziej kompletnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisje danych przez Internet mogą zasadniczo mieć luki w zabezpieczeniach, więc absolutna ochrona może nie być gwarantowana. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe za pomocą alternatywnych środków, np. Telefonicznie.

1. DEFINICJE

Deklaracja ochrony danych elastec oparta jest na terminach stosowanych przez europejskiego prawodawcę w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza deklaracja ochrony danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszej deklaracji o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

 • A) DANE OSOBOWE Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, tożsamość genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.
 • B) PODMIOT DANYCH Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza administrator odpowiedzialny za przetwarzanie.
 • C) PRZETWARZANIE Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • D) OGRANICZENIE PRZETWARZANIA Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.
 • E) PROFILOWANIEProfilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobiste preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub przemieszczanie się.
 • F) PSEUDONIMIZACJAPseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewnienia, że ​​dane osobowe nie są przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • G) ADMINISTRATOR LUB KONTROLER ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE Administratorem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, prawo Unii lub państwa członkowskiego może przewidywać administratora lub szczególne kryteria jego wyznaczania.
 • H) PROCESOR Procesor to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 • I) ODBIORCA Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, stosownie do celów przetwarzania.
 • J) STRONA TRZECIA Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 • K) ZGODA Zgoda osoby, której dane dotyczą, to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, przez które osoba, której dane dotyczą, w drodze oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych lub ona.

2. NAZWA I ADRES ADMINISTRATORA

Kontroler do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), inne przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz inne przepisy dotyczące ochrony danych to:

Elastec
1309 W Main St.
62821 Carmi, IL
Telefon: 1-618-382-2525
E-mail: elastec@elastec.com
Strona internetowa: https://www.elastec.com

3. NAZWA I ADRES INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Inspektor ochrony danych kontrolera to:

Menedżer ds. marketingu cyfrowego, Jason Jackson
Elastec
1309 W Main St.
Carmi, IL 62821
United States
Telefon: 1-618-382-2525
E-mail: kjackson@elastec.com
Strona internetowa: https://www.elastec.com

Każdy podmiot danych może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

4. CIASTECZKA

Strony internetowe Elastec używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Może być używany jako przeglądarka internetowa lub jako przeglądarka internetowa. Umożliwia to przeglądanie stron internetowych i serwerów w celu odróżnienia poszczególnych przeglądarek od danych. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przy użyciu unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie Elastec może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Dzięki plikowi cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wcześniej wspomniano, rozpoznawać naszych użytkowników witryny. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony, który używa plików cookie, np. Nie musi wprowadzać danych dostępu za każdym razem, gdy strona jest dostępna, ponieważ jest ona przejęta przez stronę internetową, a ciasteczko jest w ten sposób przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy pamięta artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookie.

Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą używanej przeglądarki internetowej i może na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. To najpopularniejsze przeglądarki internetowe. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni użyteczne.

5. ZBIERANIE OGÓLNYCH DANYCH I INFORMACJI

Strona internetowa Elastec gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje witrynę. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tak zwane strony odsyłające), (4) sub - strony internetowe, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Elastec nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej, a także jej reklamy, (3) zapewniają długoterminową rentowność naszych systemów informatycznych i technologii stron internetowych oraz (4) dostarczają organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego Elastec analizuje anonimowo gromadzone dane i informacje statystycznie, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

6. SUBSKRYPCJA NA NASZE NEWSLETTERY

Na stronie internetowej Elastec użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszego przedsiębiorstwa. Maska wejściowa używana w tym celu określa, jakie dane osobowe są przesyłane, a także kiedy zamawiany jest newsletter od administratora.

Elastec regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą biuletynu o ofertach dla przedsiębiorstw. Biuletyn przedsiębiorstwa może być otrzymywany przez osobę, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail oraz (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w celu wysyłki biuletynu. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu wysyłki biuletynu, ze względów prawnych, w procedurze podwójnej zgody. Ten e-mail potwierdzający służy do udowodnienia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, jest upoważniony do otrzymywania biuletynu.

Podczas rejestracji przechowujemy również adres IP systemu komputerowego przypisanego przez dostawcę usług internetowych (ISP) i wykorzystywanego przez centrum danych w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Zbieranie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć ewentualne niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie i służy ochronie prawnej administratora danych.

Dane osobowe są gromadzone w ramach biuletynu. Ponadto abonenci biuletynu mogą być powiadamiani pocztą elektroniczną, o ile jest to konieczne do działania usługi newslettera lub danej rejestracji, lub w przypadku zmiany warunków technicznych. Nie będzie przekazywania danych osobowych gromadzonych przez serwis biuletynu stronom trzecim. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać zakończona przez osobę, której dane dotyczą, w dowolnym czasie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, które osoba, której dane dotyczą, jest wysyłana do biuletynu wysyłkowego, może zostać w dowolnym momencie odwołana. W celu cofnięcia zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. W dowolnym momencie można również wysłać wiadomość e-mail do biuletynu.

7. ŚLEDZENIE NEWSLETTERA

Biuletyn Elastec zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę pliku dziennika. Umożliwia to statystyczną analizę sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie osadzonego piksela śledzącego Elastec może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i które łącza w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osoby, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe gromadzone w pikselach śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu zoptymalizowania wysyłki biuletynu, a także w celu jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, są w każdej chwili uprawnione do odwołania odpowiedniej oddzielnej deklaracji zgody wydanej w drodze procedury podwójnego wyboru. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Elastec automatycznie uznaje wycofanie się z otrzymania newslettera za odwołanie.

8. MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

Strona internetowa Elastec zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym także ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, do administratora danych są przechowywane w celu przetwarzania lub skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

9. RUTYNOWNE USUWANIE I BLOKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres wymagany do osiągnięcia celu przechowywania, lub tak dalece, jak to przyznaje prawodawca europejski lub inni prawodawcy tolerowane.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli europejski prawodawca lub inny właściwy ustawodawca okres przechowywania zaleca, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

10. PRAWA PODMIOTU DANYCH

 • A) PRAWO POTWIERDZENIA Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.
 • B) PRAWO DOSTĘPU Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania w dowolnym momencie od administratora bezpłatnej informacji o przechowywanych jej danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie danych osobowych;
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości, przewidywany okres, w którym dane osobowe będą przechowywane, lub jeśli nie będzie to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
  • W niniejszym dokumencie proponujemy nową metodologię przetwarzania danych osobowych.
  • istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą;
  • (22) i (1) RBP, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat logiki, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takie przetwarzanie dla osoby, której dane dotyczą.
  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownik kontrolera.
 • C) PRAWO DO POPRAWY Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może co najmniej w każdej chwili możesz skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.
 • D) PRAWO DO USUNIĘCIA (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM) Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek usunąć danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:
  • Dane osobowe są przetwarzane lub przetwarzane w inny sposób.
  • Podmiot danych wycofa zgodę na których przetwarzanie jest oparty Według do punktu (a) artykułu 6 (1) PKB jest, że punkt (a) artykułu 9 (2) PKB jest i gdzie nie ma innego grunt prawny do przetwarzania.
  • Podmiot danych sprzeciwia się do przetwarzania na podstawie art 21 (1) PKB jest i nie ma nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania, to obiekty podlegające dane do przetwarzania zgodnie z art 21 (2) PKB jest.
  • Dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.
  • Dane osobowe muszą być zgodne z prawnym zobowiązaniem wynikającym z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami informacyjnymi służb społeczeństwa, o których mowa w art. 8 (1) GDPR.
  Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przesłanek, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Elastec, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Elastec niezwłocznie zadba o niezwłoczne zrealizowanie żądania usunięcia. W przypadku gdy administrator upublicznił dane osobowe i ma obowiązek na podstawie art. 17 ust. 1 usunąć dane osobowe, administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i kosztów wdrożenia, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, aby poinformować innych administratorów przetwarzających dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia przez tych administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych, kopii lub replikacji tych danych osobowych, w zakresie przetwarzania Nie jest wymagane. W indywidualnych przypadkach pracownicy Elastec zorganizują niezbędne działania.
 • E) PRAWO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:
  • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi weryfikację dokładności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się z danymi osobowymi i wnioskami.
  • Kontroler nie jest już potrzebny do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez dane, które należy ustanowić w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, nie wyraziła sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (1) GDPR do czasu weryfikacji uzasadnionych względów administratora danych, zastępując je podmiotowi danych.
  Jeżeli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Elastec, może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Elastec zorganizuje ograniczenie przetwarzania.
 • F) PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do otrzymania danych osobowych jej dotyczących, które zostały przekazane administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Ponadto w celu realizacji przysługującego mu prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne i nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, dane podmiot może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Elastec.
 • G) PRAWO DO WSTĘPU Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na lit. ) lub f) art. 6 ust. 1 RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Elastec nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli Elastec przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu przez Elastec do celów marketingu bezpośredniego, Elastec nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez Elastec dla celów badań naukowych, historycznych lub dla celów statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania realizowanego zadania ze względów interesu publicznego. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem Elastec. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.
 • H) ZAUTOMATYZOWANE INDYWIDUALNE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na o ile decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest upoważniona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego do któremu podlega administrator i które przewiduje również odpowiednie środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do podjęcia, lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) następuje to na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Elastec wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, może w każdej chwili , skontaktuj się z dowolnym pracownikiem Elastec.
 • I) PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY O OCHRONIE DANYCH Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Elastec.

11. OCHRONA DANYCH W ZAKRESIE WNIOSKÓW I PROCEDURY WNIOSKÓW

Administrator danych zbiera i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o wizę w celu rozpatrzenia wniosku. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak w szczególności, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej do kontrolera. Jeżeli administrator danych zawrze umowę o pracę z wnioskodawcą, przesłane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli wniosek zostanie złożony do administratora danych, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte przez dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem że uzasadnione interesy administratora są przeciwne usunięciu. Inne uzasadnione zainteresowanie tą relacją to, na przykład, ciężar dowodu w ramach ustawy o równym traktowaniu (AGG).

12. POSTANOWIENIA O OCHRONIE DANYCH DOTYCZĄCE APLIKACJI I KORZYSTANIA Z FACEBOOKA

Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczności internetowej, która pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych dodawanie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci poprzez prośby znajomych.

Operatorem jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, kontrolerem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Canal Grande, Dublin 2, Irlandia.

Jest to aplikacja oparta na przeglądarce internetowej, która umożliwia użytkownikom dostęp do przeglądarki internetowej w przeglądarce internetowej. Możesz pobrać najnowszą wersję komponentu Facebook. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Facebooku, Facebook wykrywa ją przy każdym wywołaniu na naszej stronie przez osobę, której dane dotyczą - i przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej - która konkretna podstrona naszego Internetu stronę odwiedził podmiot danych. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i powiązane z odpowiednim kontem Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą witryną, np. Przycisk „Lubię to” lub jeśli osoba, której dane dotyczą, prześle komentarz, Facebook dopasuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebook osoby, której dane dotyczą, i przechowa dane osobiste.

Facebook zawsze otrzymuje, za pośrednictwem komponentu Facebooka, informację o odwiedzeniu naszej strony przez osobę, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowany na Facebooku. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy podmiot danych został kliknięty na komponencie Facebooka, czy nie. Jeżeli takie przekazanie informacji odbywa się na Facebooku, nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może uniemożliwić jej wylogowanie ze swojego konta na Facebooku.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebooka, dostępne pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka. Ponadto wyjaśniono, że nie ma opcji ustawień. Ponadto dostępne są różne opcje konfiguracji eliminujące przesyłanie danych do Facebooka. Te aplikacje mogą być używane do wysyłania danych do Facebooka.

13. POSTANOWIENIA O OCHRONIE DANYCH DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA GOOGLE ANALYTICS (Z FUNKCJĄ ANONYMIZACJI)

Na tej stronie kontroler zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizera). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych. Usługa analityki internetowej zbiera między innymi dane o stronie internetowej (tzw. Referrer), odwiedzanych podstronach, częstotliwości i czasie wyświetlania podstron. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

W przypadku analiz internetowych za pomocą Google Analytics kontroler używa aplikacji „_gat. _anonymizeIp ”. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skrócony przez Google i zanonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu w naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać czas spędzony z nami, a my dostarczamy Ci informacji na temat naszych usług.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Po ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które pozwala przeszukiwać Internet w poszukiwaniu najbardziej aktualnych informacji w Internecie. Składnik Google Analytics do celów reklam internetowych i rozliczania prowizji od Google. W trakcie tego kursu dowiesz się o zaletach przedsiębiorstwa, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która służy Google między innymi do poznania pochodzenia odwiedzających i kliknięć oraz do tworzenia rozliczeń prowizyjnych.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość wizyt. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe stronie trzeciej.

Podmiot danych może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie w dowolnym czasie za pomocą odpowiedniej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Google Analytics to przeglądarka internetowa, która pozwala przeglądać, edytować, Ponadto pliki cookie używane już przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może gromadzić dane generowane przez Google Analytics, które są wykorzystywane do tego celu. , W tym celu podmiot danych musi pobrać przeglądarkę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i ją zainstalować. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, do którego można uzyskać dostęp z Google Analytics. Instalacja dodatków przeglądarki jest uznawana za sprzeciw Google. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie później usunięty, sformatowany lub nowo zainstalowany, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatki przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub jakąkolwiek inną osobę przypisaną do jej kompetencji lub jest wyłączona, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne uruchomienie dodatków przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics jest dokładniej wyjaśniony poniżej w sekcji Łącze https://www.google.com/analytics/.

14. POSTANOWIENIA O OCHRONIE DANYCH DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA REMARKETINGU GOOGLE

Na tej stronie kontroler zintegrował usługi Google Remarketing. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia przedsiębiorstwu wyświetlanie reklam użytkownikom Internetu, którzy wcześniej przebywali na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Integracja Google Remarketing umożliwia zatem przedsiębiorstwu tworzenie reklam opartych na użytkownikach, a tym samym wyświetla odpowiednie reklamy zainteresowanym użytkownikom Internetu.

Operatorem usług remarketingowych Google jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Celem Google Remarketing jest wstawianie reklam istotnych dla zainteresowań. Google Remarketing pozwala nam wyświetlać reklamy w sieci Google lub na innych stronach internetowych, które są oparte na indywidualnych potrzebach i dopasowane do zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Wraz z ustawieniem pliku cookie Google umożliwia rozpoznanie osoby odwiedzającej naszą witrynę, jeśli wywołuje kolejne strony internetowe, które są również członkiem sieci reklamowej Google. Przy każdym wywołaniu strony internetowej, na której usługa została zintegrowana przez Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, identyfikuje się automatycznie z Google. W trakcie tej procedury technicznej Google otrzymuje dane osobowe, takie jak adres IP lub zachowanie użytkownika związane z przeglądaniem, które Google wykorzystuje między innymi do zamieszczania reklam związanych z zainteresowaniami.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, np. Stron internetowych odwiedzanych przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu używany przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procedurze technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak stwierdzono powyżej, zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniej regulacji używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie zastosowanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Google mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej na zainteresowaniach przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link do www.google.de/settings/ads i wprowadzić żądane ustawienia w każdej przeglądarce internetowej używanej przez osobę, której dane dotyczą.

Więcej informacji i rzeczywiste przepisy Google dotyczące ochrony danych można uzyskać pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

15. POSTANOWIENIA O OCHRONIE DANYCH DOTYCZĄCE APLIKACJI I KORZYSTANIA Z GOOGLE+

Na tej stronie kontroler zintegrował przycisk Google+ jako składnik. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to społecznościowe miejsce spotkań w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i współdziałać w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Google+ pozwala użytkownikom sieci społecznościowej na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci poprzez prośby znajomych.

Firma obsługująca Google+ to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i z którą zintegrowany został przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera z ekranu odpowiedni komunikat. Przycisk Google+ Google za pomocą odpowiedniego przycisku przycisku Google+. W trakcie tej procedury technicznej Google jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych. Bardziej szczegółowe informacje na temat Google+ można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/+/.

Jeśli podmiot danych jest zalogowany w tym samym czasie do Google+, Google rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej, które podstrony naszego Strona internetowa odwiedziła stronę internetową. Te informacje są gromadzone za pomocą przycisku Google+, a Google dopasowuje je do odpowiedniego konta Google+ powiązanego z osobą, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą kliknie przycisk Google+ zintegrowany z naszą witryną, a tym samym dostarczy zalecenie Google+ 1, wówczas Google przekaże te informacje na osobiste konto użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i zapisze dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+ 1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi przez podmiot danych w tym zakresie. Następnie, rekomendacja Google+ 1 przekazana przez osobę, której dane dotyczą na tej stronie, wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+, której używa osoba, której dane dotyczą, i zapisane zdjęcie, są przechowywane i przetwarzane w innych usługach Google, takich jak wyszukiwarka wyniki wyszukiwarki Google, konta Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, np. na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Google może również powiązać wizytę w tej witrynie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi w Google. Google dalej rejestruje te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Za pomocą przycisku Google+ Google otrzymuje informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą w momencie wywołania naszej witryny, zalogowała się w Google+. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, klika, czy nie klika przycisku Google+.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce przekazywać danych osobowych do Google, może uniemożliwić taką transmisję, wylogowując się z jego konta Google+ przed uruchomieniem naszej witryny internetowej.

Dalsze informacje i postanowienia Google w zakresie ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Więcej odniesień od Google na temat przycisku Google+ 1 można uzyskać pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

16. POSTANOWIENIA O OCHRONIE DANYCH DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA GOOGLE-ADWORDS

Na tej stronie kontroler zintegrował Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcy umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google oraz w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama w wynikach wyszukiwania Google jest wyświetlana dopiero wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki w celu uzyskania wyniku wyszukiwania związanego ze słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na odpowiednich stronach internetowych za pomocą automatycznego algorytmu, uwzględniającego wcześniej zdefiniowane słowa kluczowe.

Spółka operacyjna Google AdWords to Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Celem programu Google AdWords jest promocja Twojej witryny z uwzględnieniem odpowiednich stron internetowych w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce.

Jeśli nie masz nazwy Google, plik cookie konwersji jest składany w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, za pośrednictwem Google. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po 30 dniach i nie służy do identyfikacji podmiotu danych. Jeśli plik cookie nie wygasł, plik cookie konwersji służy do sprawdzenia, czy określone podstrony, np. Za pomocą pliku cookie konwersji zarówno Google, jak i kontroler rozumieją, czy dana osoba osiągnęła reklamę AdWords na naszej stronie internetowej, generuje sprzedaż, to znaczy wykonuje lub anuluje sprzedaż towarów.

Zebrane dane i informacje są wykorzystywane do pliku cookie konwersji. Te statystyki odwiedzin są używane w celu określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali wyświetleni w reklamach AdWords, aby upewnić się, że wszystkie reklamy AdWords i przyszłe reklamy AdWords będą skuteczne lub nie powiodą się w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji umożliwiających identyfikację podmiotu danych.

Cookie do konwersji przechowuje dane osobowe, np. Strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe stronie trzeciej.

Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak określono powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony przez Google AdWords może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Podmiot danych ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec reklamy opartej na Google. Dlatego też osoba, której dane dotyczą musi być dostępna z każdej przeglądarki w www.google.de/settings/ads i ustawić żądane ustawienia.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

17. POSTANOWIENIA O OCHRONIE DANYCH DOTYCZĄCE STOSOWANIA I KORZYSTANIA Z LINKEDIN

Kontroler posiada zintegrowane komponenty LinkedIn Corporation na tej stronie. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom z obecnymi kontaktami biznesowymi nawiązywanie kontaktów i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milion zarejestrowanych osób w więcej niż krajach 200 korzysta z LinkedIn. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Spółka działająca w LinkedIn to LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, STANY ZJEDNOCZONE. W sprawach dotyczących prywatności poza UNITED STATES LinkedIn Irlandia, kwestie polityki prywatności, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialny.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i na której został zintegrowany komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wyświetli monit o pobranie prezentacji odpowiedniego komponentu LinkedIn LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczki LinkedIn można uzyskać pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowany na LinkedIn, LinkedIn wykrywa za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wyszukuje na naszej stronie internetowej, a przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej - która podstrona naszego Internetu strona została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu LinkedIn i powiązane z odpowiednim kontem LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą kliknie jeden z przycisków LinkedIn zintegrowanych na naszej stronie internetowej, LinkedIn przydzieli tę informację osobistemu kontu użytkownika LinkedIn podmiotowi danych i przechowuje dane osobowe.

LinkedIn otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na LinkedIn w momencie wywołania naszej witryny. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk LinkedIn, czy nie. Jeżeli takie przekazanie informacji do LinkedIn nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, wówczas może temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta LinkedIn przed wykonaniem połączenia z naszą witryną.

LinkedIn zapewnia pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, SMS-ów i reklam kierowanych, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z firm zależnych, takich jak Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Ustawienie takich plików cookie może być zabronione na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności dla LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zasady dotyczące plików cookie w serwisie LinkedIn są dostępne pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

18. POSTANOWIENIA O OCHRONIE DANYCH DOTYCZĄCE STOSOWANIA I KORZYSTANIA Z TWITTERA

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczna publicznie dostępna usługa mikroblogowania, na której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tak zwane „tweety”, np. Krótkie wiadomości, które są ograniczone do postaci 140. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, w tym dla tych, którzy nie są zalogowani na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tak zwanym obserwatorom odpowiedniego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Co więcej, Twitter umożliwia adresowanie do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera są Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, STANY ZJEDNOCZONE.

(Przycisk Twittera) został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym jest automatycznie monitowana o temat danych. aby pobrać wyświetlacz odpowiedniego komponentu Twittera na Twitterze. Więcej informacji na temat przycisków na Twitterze można znaleźć pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W trakcie tej procedury technicznej serwis Twitter zyskuje wiedzę na temat tego, jaka konkretna podstrona naszej strony została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Celem tego artykułu jest zapoznanie się z najważniejszymi aspektami Twittera.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Twitterze i Twitterze, daj nam znać. odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone na komponencie Twitter i powiązane z odpowiednim kontem na Twitterze. Jeśli osoba, której dane dotyczą, zostanie kliknięta na jednym z przycisków Twittera zintegrowanych z naszą witryną, wówczas Twitter zostanie przypisany do tych danych osobowych.

Twitter może pomóc Ci znaleźć odpowiednie informacje na Twojej stronie. To świetne miejsce na rozpoczęcie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeśli nie masz konta na Twitterze, możesz to zrobić, logując się na swoje konto na Twitterze przed wykonaniem połączenia.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych w serwisie Twitter można uzyskać pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=en.

19. POSTANOWIENIA O OCHRONIE DANYCH DOTYCZĄCE APLIKACJI I KORZYSTANIA Z YOUTUBE

Na tej stronie kontroler ma zintegrowane komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo ustawianie klipów wideo i innych użytkowników bezpłatnie. YouTube pozwala publikować wszystkie rodzaje filmów, dzięki czemu można uzyskać dostęp zarówno do pełnych filmów i audycji telewizyjnych, jak i teledysków, zwiastunów i filmów tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Operatorem jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Jest to przeglądarka internetowa zintegrowana z Internetem i zdolna do komunikowania się przez Internet. aby pobrać wyświetlacz odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/. Podczas tej procedury technicznej YouTube i Google zyskują wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje każde połączenie z podstroną zawierającą film wideo z YouTube, która została odwiedzona przez podstronę danej witryny. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google.

YouTube i Google otrzymają informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że dane zostały odwiedzone na naszej stronie internetowej, Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film w YouTube, czy nie. Jeśli masz konto YouTube, nie będziesz mieć możliwości odbierania danych z konta YouTube. Konto YouTube jest niezbędne dla Ciebie.

Przepisy dotyczące ochrony danych YouTube, dostępne na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

20. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Sztuka. 6 (1) świeci. PKBR służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostarczania towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, przetwarzanie jest na podstawie artykułu 6 (1) lit. b GDPR. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, np. W celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 (1) świeci. c GDPR.
W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Następnie przetwarzanie będzie oparte na art. 6 (1) świeci. d GDPR.
Wreszcie operacje przetwarzania mogą być oparte na artykule 6 (1). f GDPR. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów realizowanych przez naszą firmę lub stronę trzecią, chyba że interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli podmiot danych jest klientem kontrolera (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

21. UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA LUB OSOBĘ TRZECIĄ

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na artykule 6 (1). f GDPR jest naszym uzasadnionym interesem w naszej działalności na rzecz dobrobytu naszych pracowników i udziałowców.

22. OKRES PRZECHOWYWANIA DANE OSOBOWE

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie jest już konieczne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy.

23. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYMOGU USTAWOWEGO LUB UMOWNEGO; WYMAGANIE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY; OBOWIĄZEK PODMIOTU DANYCH DO PODANIA DANYCH OSOBOWYCH; MOŻLIWE KONSEKWENCJE NIE PODANIA TAKICH DANYCH

Wyjaśnimy, że udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. Informacje o partnerze kontraktowym).

Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że podmiot danych udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Podmiot danych jest na przykład zobowiązany do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nim umowę. Brak dostarczenia danych osobowych spowodowałby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogła zostać zawarta.

Przed przekazaniem danych osobowych podmiotowi danych podmiot danych musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia podmiotowi danych, czy udostępnianie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i konsekwencji nieprzekazywania danych osobowych dane.

24. ISTNIENIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Jako odpowiedzialna firma nie używamy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka prywatności została wygenerowana przez Generator Polityki Prywatności DGD - Twój zewnętrzny IOD opracowany we współpracy z RC GmbH, która sprzedaje używane komputery oraz Niemieccy prawnicy od WBS-LAW.

Przewiń do góry